Avond4daagse Graft de Rijp

Privacybeleid

Stichting Avondvierdaagse Graft de Rijp hecht veel waarde aan de bescherming van

je persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om

je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Stichting Avondvierdaagse Graft – De Rijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

je persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als Stichting Avondvierdaagse Graft- De Rijp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:

Stichting Avondvierdaagse Graft – de Rijp

Galjoen 30

1483 TN De Rijp

info@avond4daagse-graft-derijp.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door Stichting Avondvierdaagse Graft – de Rijp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: Voornaam, achternaam; E-mailadres; Adres; Telefoon; geboortedatum; Handtekening